ข้อตกลงในการใช้บริการ Alpha Sender App

1. ผู้ส่งต้องเรียกใช้อัลฟาโดยใช้ Alpha Sender App ผู้ส่งจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้อัลฟ่าเข้ารับของก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เช่น ตัองการให้อัลฟ่าไปรับพัสดุเวลา 14.00 น. จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 11.00 น. เป็นต้น และทางอัลฟ่าจะเข้ารับพัสดุถึงเวลา 22.00 น. ดังนั้นเวลาสุดท้ายที่จะแจ้งให้เข้ารับงานได้คือ 18.00 น.
2. ผู้ส่งสามารถใช้บริการ COD ผ่านทางช่องทางทั้งหมด 3 ช่องทาง (เลือกได้เพียง 1 ช่องทาง )

2.1 เขียน COD และยอดเงินบนกล่องและใช้ Sender App เพื่อเรียก Alpha เข้าไปรับของ

2.2 อัพโหลด booking file ผ่านเว็บไซต์ ALPHA CRM ซึ่งต้องทำบนคอมพิวเตอร์

2.3 เชื่อมต่อผ่าน API

3. ผู้ส่งจะต้องเขียนที่อยู่บริเวณหน้ากล่องเท่านั้น โดยเขียนที่อยู่ของผู้ส่งบริเวณด้านซ้ายบน และ เขียนที่อยู่ ของผู้รับรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ด้านขวาล่าง
4. สำหรับการเก็บ COD ผู้ส่งจะต้องเขียนตัวอักษร "COD XXXX" โดย XXXX หมายถึงจำนวนเงิน COD โดย ใช้ปากกาเมจิกสีน้ำเงิน ขนาดตัวอักษรประมาณ 1-1.5 นิ้ว ถ้ายอดเงิน COD มากกว่าหนึ่งพันต้องใส่ เครื่องหมายจุลภาค (,) (เช่น 1,000 บาท) และเขียนด้วยเลขอารบิคเท่านั้น
5. ผู้ส่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเขียน COD บนหน้ากล่องดังนี้

5.1 ไม่เขียนด้วยดินสอหรือปากกาเส้นบาง ๆ

5.2 ไม่เขียนทับตำแหน่งที่อยู่ผู้รับและผู้ส่ง

5.3 ไม่เขียนด้านล่างหรือ ด้านข้างของกล่อง

5.4 ไม่เขียนข้อความและตัวอักษรไม่ชัดเจน

5.5 ไม่เขียนจำนวนเงินเป็นตัวอักษรไทยหรืออังกฤษ

6. หากผู้ส่ง อัพโหลด booking file หรือเชื่อมต่อผ่าน API (ดูข้อ 2) ผู้ส่งจะต้องแสดงป้ายจำนวน COD ในแต่ ละกล่องอย่างชัดเจน จำนวนเงินบนกล่องและในไฟล์ Excel มีความแตกต่าง อัลฟ่าจะอ้างอิงจำนวนเงินใน ไฟล์ Excel เป็นหลัก
อัตราค่าธรรมเนียมรับชำระค่าสินค้าปลายทาง
ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ (บาท) มูลค่าสินค้าสูงสุดต่อกล่อง (บาท)
COD (เก็บเงินปลายทาง) 2.00% ของมูลค่าสินค้า 25 10,000
MPOS (ชำระผ่านบัตร เครดิต/เดบิต ปลายทาง) 2.90% ของมูลค่าสินค้า 25 40,000

กระบวนการทำงาน

1. Alpha จะไปรับพัสดุจากผู้ส่งและนำพัสดุมายังศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรอการจัดส่งในวันทำการถัดไป
2. Alpha อัลฟ่าจะนำส่งสินค้า พร้อมทั้งเก็บเงิน COD และโอนเงินหลังหักค่าบริการกลับให้ผู้ส่งภายในสองวันทำการ ก่อน 18.00 น.
3. Alpha จะส่งรายงานการจัดส่งสินค้า ให้กับผู้ส่ง เวลา 22.00 น.ของทุกๆวันทำการ
4. รายงานประกอบด้วย
  • รายงานอัพเดทสถานะการจัดส่งสินค้าภายในวัน
  • จำนวนเงินที่จะโอนกลับให้ผู้ส่งสินค้าจากการนำส่งพัสดุในวันก่อนหน้า
5. ผู้ส่งต้องตรวจสอบรายงานการจัดส่งพัสดุในวันนั้น หากมีการทักท้วง ให้ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับรายงาน
6. รายงานการนำส่งพัสดุ จะถือว่ายอมรับและรับทราบจำนวนเงินที่โอนกลับ หากไม่มีการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่ได้รายงาน
7. ผู้ส่งจะต้องยอมรับผล หลังจากได้รับรายงานการจัดส่ง 24 ชั่วโมง
8. หลังจากมีการแจ้งสถานะจัดส่งสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะติดตามสินค้าหรือทักท้วงได้ ภายใน 15 วันเท่านั้น หลังจากนั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามสินค้า

เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการใช้บริการ อัลฟ่าส่งไปรษณีย์

1. ลูกค้าที่จะใช้บริการ ต้องเติมเงินเข้าระบบ Alpha prepaid ก่อนวันส่งพัสดุให้อัลฟ่า และมีขั้นต่ำในการเติมเงินคือ 2,000 บาทต่อครั้ง
2. ค่าธรรมเนียมในการส่งพัสดุไปยังไปรษณีย์ คิดตามขนาดของพัสดุ ดังนี้
  • กล่องขนาด A-B (ขนาด 36 - 51 ซม.) คิดค่าธรรมเนียมที่ 3 บาท ต่อกล่อง
  • กล่องขนาด C-D (ขนาด 52 - 72 ซม.) คิดค่าธรรมเนียมที่ 6 บาท ต่อกล่อง
3. การใช้บริการอัลฟ่าส่งไปรษณีย์ เราจะคิดค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์ในอัตราข้างต้น ผู้ส่งต้องมีสินค้าที่ใช้บริการอัลฟ่าจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพอย่างน้อย 20% ของสินค้าทั้งหมดที่ส่งกับทางอัลฟ่า ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนมกราคม ร้านค้าเรียกใช้บริการอัลฟ่าไปรับของที่ร้านทั้งหมด 100 กล่อง จะต้องมีของที่ให้อัลฟ่าจัดส่งในเขตพื้นที่กรุงเทพอย่างน้อย 20 กล่อง ส่วน 80 กล่อง ส่งไปยังผู้รับโดยไปรษณีย์ไทย เป็นต้น หากในเดือนมกราคมผู้ส่งมีพัสดุที่ใช้บริการอัลฟ่าไม่ถึง 20 % ทางอัลฟ่าจะคิดค่าบริการเพิ่ม 5 บาท ต่อกล่อง ในเดือนถัดไป
4. พัสดุทุกชิ้นที่ต้องการให้อัลฟ่านำส่งไปรษณีย์ ผู้ส่งจะต้องคีย์ข้อมูลผู้รับใน Sender Application โดยประกอบด้วยข้อมูล
  • ชื่อผู้รับ
  • เบอร์โทรศัพท์ผู้รับ
  • เลขไปรษณีย์
  • ผู้ส่งไม่จำเป็นต้องคีย์ข้อมูลข้างต้นใน Sender Application หากส่ง Booking file หรือเชื่อมต่อ API กับทางอัลฟ่า
5. ผู้ส่งต้องติดสติกเกอร์บาร์โค้ดไปรษณีย์ที่ทางอัลฟ่าจัดให้บนกล่องพัสดุทุกครั้ง
6. พัสดุที่ส่งโดยไปรษณีย์ไทย หลังจากรับพัสดุจากผู้ส่งแล้ว ทางอัลฟ่าจะนำส่งพัสดุไปยังไปรษณียไทยในเวลา 11.00 น. ของวันถัดไป
7. หากมีพัสดุตีคืน ไปรษณีย์มีบริการนำพัสดุคืนผู้ส่งถึงที่ โดยคิดค่าธรรมเนียมในการส่งคืนที่ 50% ของราคาที่จัดส่งกับไปรษณีย์ไทย หรือผู้ส่งสามารถไปรับพัสดุได้ด้วยตัวเองที่ไปรษณีย์สาขาที่อยู่ในเขตพื้นที่ของผู้ส่ง ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม