นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอัลฟ่า เพอร์ฟอร์มานซ์ กรุ๊ป เก็บรวบรวมผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ Sender,   แอพพลิเคชั่นมือถือ Track , เว็บไซต์ alphafast.com , ผลิตภัณฑ์ออนไลน์และบริการต่างๆ รวมถึงการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์อื่นๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานและบริษัทบริษัทอัลฟ่า เพอร์ฟอร์มานซ์ กรุ๊ป
1. ข้อมูลที่อัลฟ่าเก็บรวบรวม

ในฐานะที่เป็นผู้ใช้งาน  ที่ใช้บริการของบริษัท   บริษัท อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ จากผู้ใช้งานตามรายการดังต่อไปนั้น

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ เป็นไปตามความยินยอมของผู้ใช้งาน เมื่อคุณใช้บริการของบริษัท รวมถึงเมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ แก้ไข ส่งคำขอให้บริษัท   การเข้ารับสินค้า ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หรือติดต่อกับบริษัทซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล  อีเมล หมายเลขโทรศัพท์  ที่อยู่ตามไปรษณีย์  รายละเอียดทางธุรกิจ   ข้อมูลธนาคาร วิธีการชำระเงิน ข้อมูลทางธุรกิจ  รายชื่อลูกค้า  เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของลูกค้าของผู้ใช้งาน  บันทึกการจัดส่ง  และข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานให้ไว้กับบริษัท ในฐานะที่เป็นบุคคลที่ลงทะเบียนผ่านทาง Facebook หรือ Google บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยได้ในบัญชี Facebook ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการเชื่อมต่อดังกล่าว   ในกรณีของผู้ใช้งานเต็มใจมอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการลงทะเบียน  บริษัท จะได้รับสิทธิในการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว  นอกจากนี้ บริษัทจะได้รับสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

1.2 ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ไม่ระบุว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  : สำหรับผู้งานใช้ที่ใช้บริการของบริษัท  บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วย ไอพีแอดเดรส ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์   คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์   ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่อยู่และประวัติการใช้บริการ และข้อมูลทั่วไปที่ไม่สามารถระบุความเป็นส่วนตัวได้  โดยข้อมูลจะได้รับโดยวิธีการทางเทคโนโลยีและไม่สามารถระบุได้ นอกจากนี้บริษัท อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จากบุคคลอื่นนอกเหนือผู้ใช้งาน ( ประกอบด้วยข้อมูลประเภทที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้)  ข้อมูลส่วนนี้  อาจจะรวบรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกจัดเก็บโดยบริษัท  ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไป : บริษัท มีความพยายามอย่างมากที่จะเข้าใจและพัฒนาบริการสำหรับผู้ใช้บริษัทได้ทำการสำรวจความสนใจและพฤติกรรมของผู้ใช้โดยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่ทางบริษัท ได้รับมา  การสำรวจนี้ได้รวบรวมและวิเคราะห์โดยไม่ระบุตัวบุคคลและข้อมูลที่ใช้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว    

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มส่วนใหญ่  (iOS, Android, และอื่น ได้กำหนดประเภทของข้อมูลอุปกรณ์ที่แอพพลิเคชันไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน และแพลตฟอร์มเหล่านี้มีระบบการเข้าถึงการอนุญาตของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน   แพลตฟอร์ม iOS จะแจ้งเตือนผู้ใช้งานตั้งแต่ครั้งแรกที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นของบริษัท ถึงการขออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลบางประเภทและจะช่วยให้คุณได้รับความยินยอม (หรือไม่ได้รับความยินยอม)   สำหรับอุปกรณ์ Android จะแจ้งเตือนการเข้าถึงข้อมูล ก่อนที่คุณจะใช้งานแอพลิเคชั่นครั้งแรก  หากผู้ใช้ใช้งานแอพพลิเคชั่นแล้วถือว่าได้รับความยินยอมจากคุณ

2.การใช้ข้อมูล

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • จัดหา  ปรับปรุงและพัฒนาบริการของบริษัท   ตัวอย่างเช่น การเข้ารับสินค้า และส่งมอบให้กับลูกค้าของผู้ใช้งาน พัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ  ให้การสนับสนุนลูกค้าของบริษัท
 • ส่งหรืออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและพนักงานจัดส่งของบริษัท เช่น เวลาโดยประมาณที่จะถึงสถานที่เข้ารับสินค้า หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
 • การดำเนินการภายใน  ตัวอย่างเช่น  การป้องกันการทุจริตและการละเมิดบริการของบริษัท  การแก้ไขข้อบกพร่องซอฟต์แวร์และปัญหาการดำเนินงาน  เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  การทดสอบ  การวิจัย  การตรวจสอบและวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานและกิจกรรมของผู้ใช้
 • ปรับแต่งและปรับปรุงการบริการ  รวมถึงจัดหาหรือแนะนำคุณลักษณะเนื้อหา  การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคม  การอ้างอิง  และการโฆษณา
 • ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ: บริษัทมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในทางธุรกิจเพื่อปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียดของการให้บริการ  ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นของผู้ใช้งานเอง   เพื่อการปรับปรุงการบริการ  เพื่อป้องกันการกระทำผิด   เพื่อบังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ   เพื่อดำเนินการทางบัญชี   เพื่อการเตรียมการสำหรับบริหารงานบริการทั่วไปและการจัดการธุรกิจของบริษัท
 • สำหรับการตลาด  บริษัท มีสิทธิที่จะไม่จำกัดดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่อาจมีความสนใจ  พัฒนาและผลิตสื่อโฆษณา  การสื่อการตลาด  การจัดการสื่อสำหรับผู้ใช้    เนื้อหาการสื่อสารและการโฆษณา   บริษัท ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทั้งในเวลาที่ให้บริการและนอกเวลาให้บริการ นั่นคือผู้ใช้ควรรับทราบว่า บริษัท อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือรวบรวมของผู้ใช้บริการ (รวมทั้งผู้ที่มาจากการลงทะเบียน)ให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว  และตามที่ได้กล่าวข้างต้น   หากมีความจำเป็นในใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางตรงกันข้ามกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคล  บริษัทจะทำการแจ้งก่อน  หรือแจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วน  หรือทำการอนุญาติเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ก่อนจะดำเนินการดังกล่าว
3. การแบ่งปันข้อมูล

บริษัทอาจจะแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้งานที่เก็บรวบรวมมาข้างต้น ดังนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณ:

 • บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่บริการจัดส่งสินค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าได้   ตัวอย่าง  ชื่อของผู้ใช้  สถานที่ตั้ง Drop-off  และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม ซึ่งผู้ใช้อนุญาตให้บริษัทแบ่งปันข้อมูลได้ ยกตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อAPI หรือบริการกับบริษัท หรือแหล่งอื่นๆที่บริษัทได้เชื่อมต่อAPI ไว้
 • บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับนักกฎหมาย รัฐบาล หรือบุคคลที่สาม ถ้าบริษัทพบว่าผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบาย สิทธิบัตร ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท
 • บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับสาธารณชน ถ้าผู้ใช้งานนำเสนอเนื้อหาในที่สาธารณะ เช่น ความคิดเห็นในบล็อก ความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ หรือในแพลตฟอร์มของบริษัทที่สามารถเปิดเผยได้แบบสาธารณะ
 • บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับนักลงทุนในระหว่างการควบรวมบริษัท การขายทรัพย์สินของบริษัท การรวมหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท หรือการลงทุนในบริษัทอื่น
 • บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับนายหน้า ที่ปรึกษา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อว่าจ้างให้ดำเนินการบางอย่างภายในบริษัท เช่น การส่งอีเมลล์ การขายสินค้า การป้องกันฐานข้อมูล และการจัดการด้านการชำระเงิน บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทอื่นที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินการแทน ข้างต้น
 • บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับ Facebook หรือบุคคลอื่นๆ ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้ากับบัญชีของบริษัทอื่น เช่น Facebook บริษัทสามารถรวบรวม เปิดเผย ถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้มีบัญชีFacebook บริษัทสามารถเก็บข้อมูลFacebook ID ชื่อและนามสกุล Email ตำแหน่ง รายชื่อเพื่อน รูปภาพประจำตัว เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบการให้บริการของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น เพื่อติดต่อเพื่อนของผู้ใช้บนFacebook
4. รูปแบบการแชร์ผ่านสื่อออนไลน์

การให้บริการอาจจะเชื่อมต่อกับการแชร์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ หากผู้ใช้งานได้ทำการแชร์การใช้งานของท่านผ่านบริการของเราไปยังแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ การแชร์ข้อมูลดังกล่าวไปยังเพื่อนหรือสาธารณะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์โทรศัพท์ ทั้งนี้การแชร์ข้อมูลขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของสื่อนั้นๆ

5. การวิเคราะห์และโฆษณาโดยบุคคลอื่น

ทางบริษัท อาจจะอนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถวัดผลผู้เข้าชมและวิเคราะห์บริการสำหรับบริษัท   ในการทำการโฆษณาในนามของบริษัทผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต การติดตามและ รายงานผลการปฏิบัติ ของการโฆษณา เหล่านั้น การกระทำเหล่านี้อาจจะใช้ cookies, web beacons, SDKs หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ในการระบุอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน    เมื่อเข้าชมเว็บไซต์และใช้บริการของบริษัทเช่นเดียวกับ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ออนไลน์ และบริการอื่น ๆ

Cookies

ผู้ส่งสามารถเลือกให้เครื่องคอมพิวเตอร์เตือนว่าคุกกี้ ถูกใช้งานในแต่ละครั้งหรือเลือกปิดคุกกี้ทั้งหมดโดยการตั้งค่าผ่านบราวเซอร์ เนื่องจากบราวเซอร์มีความแตกต่างกันเล็กน้อย   ผู้ใช้งานสามารถศึกษาการตั้งค่าโดยเข้าไปที่ browser's Help ในการที่จะเรียนรู้ วิธีที่ถูกต้อง ในการปรับเปลี่ยน คุกกี้ของคุณ ถ้าหากผู้ใช้งานปิดคุกกี้ รูปแบบบางรายการอาจจะใช้งานไม่ได้ซึ่งส่งผลให้การเข้าสู่เว็บของผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อาจจะทำหน้าที่บางอย่างไม่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานจะยังสามารถใช้บริการของบริษัทได้อยู่

รายละเอียดบัญชีผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถกรอกรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่ระบบใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น หรือสามารถยกเลิกบัญชีของท่านได้โดยการส่งอีเมลล์แสดงความต้องการเข้ามาทาง contactus@alphafast.com ทั้งนี้บริษัทอาจจะทำการเก็บข้อมูลบางส่วนสำหรับความจำเป็นทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ทางผู้ใช้งานชำระค่าบริการโดยการชำระเป็นเครดิตหรือยังมีหนี้ค้างชำระ หรือหากทางผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อตกลงตามเงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทจะใช้รายละเอียดทางบัญชีของท่านในการแก้ปัญหาก่อนทำการลบบัญชีผู้ใช้ของท่าน

สิทธิในการเข้าใช้งาน

ทางบริษัทจะยินยอมใช้เข้าถึงการเข้าใช้  การตรวจสอบความถูกต้อง หรือความต้องการในการยกเลิกข้อมูลส่วนตัวตามกฎที่บังคับใช้

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

ทางบริษัท ขออนุญาตเก็บข้อมูลความแม่นยำของตำแหน่งที่ตั้งจากอุปกรณ์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน ถ้าหากทางผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมในเบื้องต้นในการให้ทางบริษัทเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งแล้ว ท่านสามารถปิดการตั้งค่าดังกล่าวได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ของท่านได้ในภายหลัง นอกจากนั้นการปิดการตั้งค่าดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ของพนักงานเข้ารับสินค้าหรือความสามารถของบริษัทในการได้รับข้อมูลสถานที่ที่ใกล้เคียงจากข้อมูลจาก IP address.

6. ข้อมูลการติดต่อ

ทางบริษัท อาจจะสอบถามการอนุญาตการในการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ติดต่อจากอุปกรณ์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน   ถ้าหากผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลมาในเบื้องต้นแล้ว สำหรับผู้ใช้บริการผ่านระบบปฏิบัติการ iOS สามารถปิดการตั้งค่าดังกล่าวได้     แต่สำหรับผู้ใช้บริการผ่านระบบปฏิบัติการ Android จะไม่สามารถกระทำได้

การแจ้งข้อมูลโปรโมชั่น

ผู้ใช้งานสามารถเลือกไม่รับข้อมูลข่าวสารจากทางบริษัทโดยการทำตามคำแนะนำการใช้ ถ้าหากผู้ใช้งานเลือกตัดการรับข้อมูลโปรโมชั่นแล้ว ทางบริษัทจะยังคงส่งข้อมูลบางอย่างให้ท่านตามเดิม เช่น ข้อมูลทางบัญชีผู้ใช้ของท่าน  ข้อมูลการบริการที่ท่านต้องการ หรือข้อความแสดงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

บริษัท อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศจากช่วงเวลาหนึ่งสู่ช่วงเวลาหนึ่ง หากทางบริษัท เปลี่ยนแปลงประกาศใดที่มีความสำคัญ เราจะทำการแจ้งทางผู้ส่งโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น ประกาศทางอีเมลล์ และหากท่านยังคงใช้บริการหลังจากมีการประกาศหมายถึงท่านยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ อยากให้ท่านทำการตรวจสอบการประกาศเป็นระยะๆ