กรอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง

 • พนักงานบันทึกข้อมูล 10 ตำแหน่ง
 • พนักงานบันทึกข้อมูล (ทุพพลภาพ) 5 ตำแหน่ง

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน 12,000 บาท
 • ค่า Commission (ตามความสามารถ)
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • คีย์ข้อมูลลูกค้าลงในโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย เพศชาย หรือหญิง อายุ 18-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า – ปริญญาตรี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอแค่พร้อมที่จะเรียนรู้
 • สามารถทำให้งานให้สำเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย ภายใต้ความกดดันและเวลาที่กำหนด
 • ขยันซื่อสัตย์ อดทน และมีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีทัศนะคติที่ดีต่อบริษัทและเพื่อนร่วมงาน