กรอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ
คุณสมบัติ
 • อายุ 20-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีทัศนะคติที่ดีต่อบริษัทและเพื่อนร่วมงาน
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี Microsoft Office​
 • สามารถเรียนรู้ได้ไว อดทน ประสานงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • หากสามารถ​สื่อสารภาษาอังกฤษ​จะพิจารณา​เป็นพิเศษ​
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงาน รับข้อร้องเรียน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผล และแจ้งกลับกับลูกค้า
 • ประสานงานกับแผนก ๆ ต่าง ๆ เพื่อให้การบริการเป็นไปได้ด้วยดี
 • จัดทำ Report รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน
 • ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • วันจันทร์ - เสาร์ 09.30-18.30