มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
สําหรับพนักงานเข้ารับส่งพัสดุและคลังของอัลฟ่าฯ
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ก่อนเข้าทางานทุกครัง
โดยอุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5
องศาเซลเซียส
ใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาทํางานทุกวัน
พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และ
ล้างมือก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ทุกครัง
หากเป็นพนักงานเข้ารับและส่งพัสดุ
ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
หลังรับธนบัตรจาก
ผู้ส่งและผู้รับทุกครัง
รถกระบะทุกคัน นํารถมา
ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
ก่อนไปเข้ารับงานทุกวัน
ห้ามนํามือสัมผัสบริเวณ
ใบหน้าและศีรษะ
ห้ามมิให้พนักงานเดินทาง
ไปต่างจังหวัด และหลีกเลี่ยง
การเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง
โดยเด็ดขาด หากไป
ต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที
ให้พนักงานทุกท่าน
หมั่นทําความสะอาดมือถือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
เป็นประจํา
หากรู้สึกว่ามีอาการไม่สบาย
ให้หยุดงานและแจ้งหัวหน้างานทันที
พร้อมกับไปพบแพทย์ เพื่อ
รับการตรวจและรักษาอาการ
และจําเป็นต้องแจ้งผลการตรวจ
ให้หัวหน้างานรับทราบด้วย
รับส่งพัสดุทันใจ
ห่างไกลไวรัสโคโรน่า
ใช้อัลฟ่าอุ่นใจแน่นอน